Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Mötesplats Samhällssäkerhet

kista2Den 28-29 november var det dags för Mötesplats Samhällssäkerhet i Kista. Temat var Nytt Totalförsvar – Krisberedskap – Att värna demokrati och öppenhet. Huvudarrangörer MSB, SKL och Folk och Försvar. Det var ett mycket stort antal deltagare med framförallt representanter från MSB, Länsstyrelser, Landsting, Kommuner, Sjukhus, Polis och andra samhällsaktörer.

FRO var representerade i FOS monter och vi bevakade de seminarier som kunde tänkas röra vår intressesfär. Här följer uppsnappat från scener och korridorer. Det var mycket tydligt att Sverige nu är på rull med att åter bygga upp ett Totalförsvar. Visserligen aviserades ökande anslag under de kommande åren, men det kommer att ta ganska lång tid.

Övningsverksamheten kommer att öka och förberedelse pågår för en Totalförsvarsövning 2020. Redan under den nyss genomförda övningen Aurora deltog länsstyrelser och kommuner i de områden där Försvarsmakten övade. Det ryktades att Försvarsberedningen före jul  kommer att föreslå en ny civil/militär organisatorisk indelning. Det skall bli mycket spännande eftersom det idag saknas en synkronisering på nivån mellan regeringen och länen.

Läs mer...

Gränsövning Eldstorm

eldstromSambandsenhet Karlstad rör sig framåt!  För andra gången i år har del av enheten varit aktiverad i övning med Länsstyrelsens i Värmland krisstab. Denna gång som del i Gränsövningen Eldstorm, vars tyngdpunkt låg hos Länsstyrelsen Dalarna och Hedmark fylke, Norge. För Värmlands del övades främst ”det tredje skiftet” av krisstaben, dvs den del som inte var engagerad under RIS-2017 i april. Samtidigt prövades en delvis justerad arbetsorganisation för staben.  

Sambandsenhetens roll denna gång var, liksom i våras, betjäning av sambandscentralen i länsledningsplats Klara. Övningen var förhållandevis kort, men vi valde ändå att genomföra deltagandet med två skift. Genom detta fick ytterligare en operatör möjlighet att introduceras i berörda system och övriga tillfälle att repetera och befästa sin förmåga. En sambandsledare som inte kunde delta i våras, introducerades också. Totalt deltog med andra ord 6 medlemmar ur enheten. De system som användes denna gång var begränsade till fast telefoni och två fasta Rakelterminaler.

Intensiv kursverksamhet i Enköping

Anna180loI mitten av november genomfördes årets två sista FRO-kurser på Ledningsregementet. Det var sista kursdelen av GU Signalist 1 samt en GU Signalist 3. Konceptet att bedriva kurserna samtidigt på samma område innebär en hel del samordningsvinster. Utöver en del gemensamma aktiviteter utanför själva lektionstiderna finns det tankar på att framöver även utöka samarbetet under exempelvis kursernas slutövningar.

Samtliga elever på GU Signalist1 blev godkända och söker sig nu vidare till nästa kurs. Även på GU Signalist 3 blev samtliga elever godkända och är därigenom nu flygfärdiga som signalister i hemvärnet.

Anna Stenberg från HKV PROD/FRIV följde kurserna under en del av kurstiden. Anna visade ett stort intresse för våra lektioner. Utöver att prata med eleverna så fick Anna också tillfälle att praktiskt jobba lite med Ra 180.

Information om 2018 års grundkurser för signalister i hemvärnet (GU Signalist 1, 2 och 3) finns nu i FRO Utbildningskatalog. Välkommen med din kursansökan!

Nio nya signalister till hemvärnet

StabsplatsbilKvarnHelgen 16–19 oktober genomfördes en GU Signalist 3 vid Markstridsskolan i Kvarn i Östergötland. Kursen omfattar hemvärnets sambandssystem för kortvåg (HF) och är sista delen av utbildningen för signalister till hemvärnet.

Kursen börjar med genomgång av grunderna för radiostationerna Ra 763 och Ra 195-familjen samt de olika programvaror som används i systemen. Därefter övergick kursen till tillämpning med mängdträning i att upprätta radiostationer och antenner var huvudsysslan.

Kursen avslutades med en slutövning där elever fick i uppgift att upprätta sambandsposter längs en möjlig transportsträcka. Det var med glädje som vi på söndag eftermiddag fick skaka hand med och säga hejdå till nio nyblivna signalister redo att placeras i hemvärnet.

FRO utbildar signalister till hemvärnets staber och ledningsförband. Befattningsutbildningen omfattar ca 16 dagar uppdelat på två till fyra tillfällen beroende på vilken kurs du väljer. Om du inte har tidigare militär grundutbildning tillkommer en tvåveckors grundkurs. Efter utbildningen blir du placerad i ett förband nära din bostad. Vill du veta mer? Kontakta FRO här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök